Tietosuojaseloste Elinvoimainen Järvilohi ry

Elinvoimainen järvilohi ry

(Myöhemmin ”yhdistys” tai ”me”)

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäseniemme, tai muista asiakkaistamme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä toteuttaaksemme jäsentemme ja asiakkaidemme oikeuksia tai hoitaaksemme asiakas- tai muuta sopimussuhdetta. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Marko Luhtala
Puheenjohtaja
Tähdenlennontie 63, 02240 Espoo
marko@luhtala.com

2. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

2.1. Jäsenrekisteri

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella

 • Kokouskutsujen ja muiden jäsenen tiedonsaantiin liittyvien tiedoksiantojen lähettäminen
 • Sähköinen viestintä

2.2. Asiakasrekisteri

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella tai rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen sopimus- tai asiakassuhteeseen perustuen.

 • Nimikkolohien ostajien tietojen päivittäminen saalisilmoitusjärjestelmään
 • Skannerien käyttäjien tietojen käyttäminen järviseurannassa
 • Sähköinen viestintä ja markkinointi

3. Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät

3.1. Jäsenrekisteri ja hallinnon rekisterit

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus

3.2. Asiakasrekisteri

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot

4. Säännönmukaiset tietolähteet

4.1. Jäsenrekisteri

 • Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla,
 • rekisterinkäsittelijän syöttäminä

4.2. Asiakasrekisteri

 • Rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, tai muulla vastaavalla tavalla.

5. Tietojen säilytysaika

Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Jos rekisteröidyn jäsen- tai asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan.

6. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän toimihenkilöt voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Käytämme tässä tietosuojakäytännössä eriteltyjen tarkoitusten mukaisessa tietojenkäsittelyssä kumppaneita ja voimme tässä yhteydessä siirtää käsittelemiämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Niiden maiden osalta, joissa ei ole taattu tietosuojan riittävää tasoa, siirrot perustuvat asianmukaisiin suojatoimiin, kuten Euroopan komission tai valvontaviranomaisen hyväksymiin vakiosopimuslausekkeisiin. Voit pyytää tietoja näistä asianmukaisista suojatoimista ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuun yhteyshenkilöömme.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.

 • Skannerien käyttäjien yhteystietojen välittäminen saalisraporttien yhteydessä nimetyille hankkeessa mukana oleville Luonnonvarakeskuksen ja yliopistojen tutkijoille lisäkysymyksiä varten.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen: Tähdenlennontie 63, 02240 Espoo

tai sähköpostitse osoitteeseen: marko@luhtala.com

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän rekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa muodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on tehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.

11. Evästeet